Bel mij terugDiensten

Risk

Recura is specialist op het gebied van sociale zekerheid, duurzame inzetbaarheid en zorg & inkomen. Wij ondersteunen werkgevers bij het structureel verlagen en het in controle houden van sociale zekerheidslasten. Dat doen wij door inzage te geven in de wet- en regelgeving omtrent sociale zekerheid, de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en het terugdringen van (arbeidsongeschiktheids)kosten. Wij helpen u om alle socialezekerheidsregelingen optimaal te benutten. Met onze kennis en expertise wijzen we onze relaties de weg in de complexe wereld van de sociale zekerheid.

Verspilling verlagen en risico’s beperken

De sociale zekerheid verandert sterk en de overheid legt de uitvoering van de wet- en regelgeving hieromtrent steeds meer bij de werkgever. Die zijn vaak niet goed op de hoogte van de actuele wetgeving waardoor er geld wordt misgelopen en de kosten toenemen. Ook krijgen werkgevers steeds meer de rekening gepresenteerd van niet inzetbare werknemers door bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid. Recura Risk B.V. helpt om de kosten van sociale zekerheid te verlagen en de risico’s te beperken zodat de continuïteit van uw onderneming niet in het geding komt.

Efficiënt, persoonlijk en klantgericht

De dienstverlening van Recura Risk B.V. kenmerkt zich door een efficiënte, persoonlijke en klantgerichte manier van werken. Door de voortdurende controle en beheersing van kosten en optimalisatie van bedrijfsbesparingen. Daarnaast analyseren onze riskconsultants sociale zekerheid risico’s die verband houden met het in dienst nemen én houden van werknemers.

Onze dienstverlening omvat onder andere de volgende terreinen:

ZW en WGA eigenrisicodragerschap

Is het eigenrisico-dragerschap ZW en WGA de juiste keuze voor uw onderneming? Welke kosten en risico’s komen hierbij kijken? Is uw onderneming strategisch klaar voor het eigenrisico-dragerschap? Is het financieel aantrekkelijk om eigenrisicodrager te worden? En als u eigenrisicodrager bent, hoe houdt u de processen optimaal? Recura Risk B.V. onderzoekt voor u alle financiële, organisatorische en strategische consequenties.

Schadelastbeheersing WGA

Het beïnvloeden van toerekenbare WGA-schadelast is essentieel voor óf de beheersing van de gedifferentieerde WGA-premie van het UWV óf een goede uitvoering van het eigenrisico-dragerschap. Schadelastbeheersing WGA van Recura Risk B.V. volgt uw WGA-dossiers en voert namens u beroep en bezwaarschriften en (eventueel) regres. Het opzetten en uitvoeren van een goed WIA-beleid en beheersing van de risicofactoren zorgt dat uw kosten dalen. De praktijk wijst uit dat veel WGA-uitkeringen die (ex)medewerkers ontvangen niet juist zijn. Ook komt het helaas voor dat UWV verkeerde gegevens gebruikt voor de toerekening van uw WGA-schade, welke tot uitdrukking komt in de jaarlijkse premie Werkhervattingskas (WHK). Recura Risk B.V. ondersteunt u bij het beheersen van uw schadelast en het corrigeren van geconstateerde fouten. Dit kan per WGA-dossier een forse financiële besparing opleveren en krijgt de (ex)medewerker een uitkering waar deze recht op heeft.

Uitvoering sociale zekerheid

De wet- en regelgeving op het gebied van werkgeverslasten is complex en veranderd continu. Voor werkgevers is het dan ook een uitdaging om optimaal gebruik te maken van alle regelingen binnen de sociale zekerheid. Nederland kent diverse kortings- en subsidieregelingen en die materie staat bekend om zijn complexheid. Veel werkgevers laten dan ook gelden onbenut en zijn onbekend met alle regelingen. Recura Risk B.V. ondersteunt u in de uitvoering van sociale zekerheid, brengt onbenutte gelden in kaart en zorgt ervoor dat u datgene ontvangt waar u recht op heeft.

Duurzame inzetbaarheidsscan

Hoever is uw onderneming op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Waar is financieel en operationeel voordeel te behalen? Elke onderneming is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde werknemers. Kortom, bij werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Voor ons gaat het over langer, gezond, met plezier doorwerken, maar ook over mentale en fysieke fitheid, over de balans tussen werk en privé en over loopbanen in- en extern. Recura Risk B.V. helpt u hierbij door het in kaart brengen van de huidige situatie, luisteren naar uw wensen, analyseren van de huidige situatie en wensen, stellen een plan van aanpak op en zorgen voor de implementatie. Hiermee borgen wij de bedrijfscontinuïteit van uw organisatie.

Verzekeringsoplossing

Recura Risk B.V. biedt de mogelijkheid tot het treffen van een beheersmaatregel in de vorm van een verzekeringsoplossing. Wij werken samen met alle grote verzekeraars van Nederland en ondersteunen uw organisatie bij het beheersbaar houden van risico’s zoals preventie, zorg, verzuim, ongevallen, ziektewet en WGA, WIA <35%, WGA-hiaat en/of WIA-excedent. Wij voeren voor uw onderneming een verzekeringsscan uit waarbij gekeken wordt naar de noodzakelijkheid en wenselijkheid van de getroffen maatregelen of voeren voor een secondopiniononderzoek uit.

Verlagen van verzuimkosten

Recura Risk B.V. analyseert het huidige beleid zoals het verzuimprotocol, overeenkomst met de arbodienstverlener en andere stakeholders binnen uw onderneming. Wij bestuderen lopende ziektedossiers, lopende contracten en ondersteunen u bij het terugdringen van de kosten omtrent verzuim. Tot slot helpen wij u met de implementatie van de voorgestelde verbeterpunten.

De WHK-beschikking 2019 ontvangen? 

Vergeet hem niet te controleren! Hulp nodig?

Wij voeren de controle van uw WHK-beschikking graag voor u uit!