Bel mij terug  Privacystatement

  Recura is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Recura is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

  1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  2. Verwerkt Recura ook bijzondere persoonsgegevens?
  3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
  4. Hoe beschermen wij uw privacy?
  5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  7. Uw privacyrechten
  8. Het gebruik van cookies
  9. Contactgegevens
  10. Wijzigingen in onze privacy statement

  1.     Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Recura kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Recura kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Nationaliteit
  • Bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding e.d.)

  2.     Verwerkt Recura ook bijzondere persoonsgegevens?

  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

  Recura verwerkt als verwerkersverantwoordelijke alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting of na toestemming voor de uitvoering van een overeenkomst of contract.

  3.     Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

  • Recura verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden.
  • Recura verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
  • Het uitvoeren van de overeenkomst, zoals het onderzoeken van een subsidieaanvraag of een premierestitutie voor de opdrachtgever.
  • Om de scan uit te voeren waarvoor de bezoeker zijn bedrijfsnaam, naam en e-mailadres via de website heeft ingevuld en naar Recura heeft verstuurd.
  • Het onderhouden van een klantrelatie met de opdrachtgever om de opdrachtgever op de hoogte te houden van de diensten die worden aangeboden door Recura.
  • De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden enkel voor het versturen van nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie gebruikt, indien de opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Recura
  • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
  • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
  • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
  • Voor management- en kwaliteitsdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole en certificeringen.
  • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

  4.     Hoe beschermen wij uw privacy?

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

  Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder hoofdstuk 9.

  5.     Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard voldoen wij op deze manier ook aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

  Uw bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot een jaar na het laatste contact indien u niet voor Recura heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via email?
  Indien u voor Recura werkt/heeft gewerkt, zijn uw persoonsgegevens beschikbaar tot een jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar.

  6.     Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

  Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij hoofdstuk 3. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  7.     Uw privacyrechten

  Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Recura van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 9.

  Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

  Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  8.     Het gebruik van cookies

  Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

  Wilt u weten welke cookies Recura verzamelt? Dan verwijzen u door naar onze cookieverklaring.
  Deze kunt u hier vinden

  9.     Google Analytics

  Recura maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.

  Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

  Recura heeft hier geen invloed op. Recura heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  10.     Contactgegevens

  Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Recura, kunt u terecht bij onze security officer.

  Telefoonnummer: 0857440002
  Emailadres: avg@recura.nl

  11.     Wijzigingen in onze privacy statement

  Recura behoudt het recht om het privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.

  Reviews

  Maak een afspraak