Bel mij terug  Nieuws / Kostenbesparing door kennisontwikkeling

  Kostenbesparing door kennisontwikkeling

  Blog

  Kostenbesparing door kennisontwikkeling

  Arbeidskundige Edward Scheringa van financieel adviesbureau Recura uit Delft ziet dat vooral kleinere bedrijven te weinig meebewegen met wetswijzigingen. Daardoor vinden er onvoldoende aanpassingen in de arbeidsverhoudingen plaats. Scheringa legt uit wat bijvoorbeeld taxibedrijven kunnen doen om bij de tijd te blijven. Lees in dit artikel hoe kostenbesparing door kennisontwikkeling plaatsvindt.

  Een voorbeeld van een wet die in de afgelopen jaren is veranderd, is BeZaVa. BeZaVa staat voor Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Deze wet ging op 1 januari 2013 in en geeft de werkgever voor alle werknemers binnen het bedrijf een doorbetalingsverplichting.

  Scheringa: “Door deze wet lopen werkgevers het risico op een kostenpost, als werknemers ziek uit dienst gaan, of zich binnen een maand ziek melden bij het UWV. Daar kan de werkgever in meerdere stappen iets aan doen. Ik adviseer een arbeidsovereenkomst waarin een ex-werknemer ook nog verplichtingen heeft, om naar de arbodienst van de werkgever te gaan en bestaande overeenkomsten aan te passen met een addendum. Hoe zit het met het verzuimprotocol en hoe wordt dat nageleefd, moet het niet geactualiseerd worden? Het is verstandig om je te laten adviseren en zaken indien nodig aan te passen.”

  Transitievergoeding bij ontslag

  Een ander aspect waar rekening mee moet worden gehouden, is de verlenging van de CAO Taxivervoer. Deze werd op 1 januari 2014 afgesloten en onlangs met een jaar verlengd tot en met 30 juni 2017. Maar sinds de overeenkomst van kracht werd, is er volgens Scheringa het nodige veranderd in de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot werken na het bereiken van de 65-jarige leeftijd en de transitievergoeding bij ontslag.

  “De transitievergoeding is overigens ook van kracht als een werknemer ziek uit dienst gaat en een WIA-uitkering krijgt, omdat hij of zij door ziekte niet of minder kan werken. Van de nieuwe wetgeving bestaat een deel uit regelend recht. Dat houdt in dat op CAO-niveau andere, bindende afspraken gemaakt kunnen worden. Omdat de genoemde onderwerpen door de verlenging van de CAO niet anders dan voorheen geregeld zijn, geldt de bestaande wetgeving. Voor de werkgever is dat vooral een gemiste kans.”

  Onafhankelijke beoordeling

  Ziekte en de manier waarop er gereïntegreerd zou moeten worden: dit zijn zaken die aanleiding tot onenigheid zouden kunnen geven. Als werkgever kon men een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, waarna het zes tot acht weken duurde alvorens er verdere stappen konden worden genomen. “De bedrijfsarts heeft in dit traject een adviserende rol, maar uit jurisprudentie blijkt, dat deze gezien moet worden, als werkend in opdracht van de werkgever en daarmee als partijdig”, legt Scheringa uit.

  “De werknemer heeft recht op een onafhankelijke beoordeling en de werkgever heeft de plicht het raadplegen van een andere bedrijfsarts te faciliteren. Het belang van de werkgever om in eerste instantie consensus te bereiken, is daarom groot. Als het resultaat van de expertise een patstelling is, dan kan het UWV om een mening worden gevraagd. Voor een expertise kan men onder meer terecht bij de Landelijke Expertisebalie, waar ik als arbeidskundig expert aan verbonden ben.”

  Werkgevers die de eigen regie voeren met een casemanager laten deze medewerker vaak deelnemen aan een cursus die door de eigen sector wordt aangeboden. “Dat is, zo leert mijn ervaring, nog niet genoeg voor adequaat casemanager-schap.” STECR heeft een brochure over eigen regie ontwikkeld, waarin wetenswaardige informatie staat bijvoorbeeld over de privacy. Deze regels zijn bedoeld voor bedrijfsartsen en het kan voor taxibedrijven een handvat zijn om te toetsen of de bedrijfsarts juist handelt.

  Kennisontwikkeling

  “Uit jurisprudentie blijkt dat de werkgever verantwoordelijk is voor het handelen van de bedrijfsarts. Ook als deze werkzaamheden geheel zijn uitbesteed  – wat volgens mij meestal een dure oplossing is – blijft u verantwoordelijk. Daarom raad ik werkgevers aan om aan kennisontwikkeling te doen op dit vlak. Daarmee kunnen uiteindelijk ook kosten bespaard worden en blijft de werkgever meer bedrijfsleider in zijn eigen bedrijf”, zo adviseert de arbeidskundige van Recura.

  “Als bij verzuim de bedrijfsarts wel mogelijkheden tot werken duidt, maar rijden op de taxi uitgesloten is, hebben taxibedrijven vaak moeite om de medewerker dat andere werk aan te bieden. De wet Verbeterde Poortwachter verplicht werkgevers om die mogelijkheden te scheppen. Taxibedrijven hebben vaak een groot netwerk van bedrijven. Probeer daarvan gebruik te met detachering.”

  (bron TaxiPro)

  Op de hoogte zijn van de wetswijziging Loonkostenvoordeel 2018?

  Download dan de infographic ‘Wat verandert er in 2018? Dit worden de nieuwe premiekortingen’ door het bijgevoegde formulier in te vullen en lees in hoofdlijnen welke veranderingen er voor u kunnen gaan plaatsvinden.

  infographic

  Download

  Wijziging loonkostenvoordeel 2018: Wat verandert er en waar moet u rekening mee

  Reviews

  «   Nieuwsoverzicht